FATCA/CRS

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) on Yhdysvaltain säätämä laki, jonka tarkoituksena on taata verovelvollisuuksien täyttäminen ja estää veronkierto ulkomaisia rahoituslaitoksia käyttämällä. ODIN Forvaltning AS on niin kutsuttujen FATCA-säännösten alainen.

FATCA koskee suoraan ulkomaisia rahoituslaitoksia, joihin myös ODIN Forvaltning AS kuuluu, ja jotka ovat muun muassa velvollisia raportoimaan asiakastietojaan Yhdysvaltain viranomaisille.
Norja ja Yhdysvallat tekivät vuonna 2013 kahdenvälisen sopimuksen FATCA-säännöksistä, ja sopimus asettaa norjalaisille rahoituslaitoksille tiettyjä Norjan lain mukaisia raportointivelvoitteita.

Norjan viranomaiset välittävät sopimuksen mukaan tarvittavat tiedot Yhdysvaltain veroviranomaisille. Sopimus tuli voimaan 27.1.2014, ja siitä tuli osa Norjan lainsäädäntöä, kun se sisällytettiin tuloverolain (ligningsloven) 5 lukuun säädöksellä ”samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092” kolmansien ilmoitusvelvollisuudesta. Säännösten mukaan norjalaiset rahoituslaitokset ovat velvollisia tunnistamaan ja raportoimaan rahoitustilit, joiden omistajat ovat yhdysvaltalaisia, rekisteröitymään Yhdysvaltain veroviranomaisille ja antamaan tiedot maksujen välittämisistä yhdysvaltalaisen lähteen kanssa sekä antamaan tietoja maksuista, jotka suoritetaan muille kuin osallistuville rahoituslaitoksille (laitoksille, jotka eivät täytä FATCA-säännösten vaatimuksia).

ODIN Forvaltning AS:n tiedonantovelvollisuus rahoitustilien omistajista tarkoittaa, että meidän on tehtävä tutkimuksia mahdollisten yhdysvaltalaisten asiakkaiden tunnistamiseksi. Uusia tilejä perustettaessa ODIN on velvollinen pyytämään asiakkaalta oman ilmoituksen sekä arvioimaan, ovatko omassa ilmoituksessa annetut tiedot ilmeisen todenmukaisia. ODINilla on myös velvollisuus käydä läpi jo olemassa olevat tilit yhdysvaltalaisten tilinomistajien tunnistamiseksi.

Verohallinto on antanut ohjeet rahoitustilien tarkastamista varten FATCA-säännösten täytäntöönpanemiseksi Norjassa.

ODIN Forvaltning AS täyttää FATCA-lainsäädännön vaatimukset. Yhtiö on rekisteröitynyt Yhdysvaltain veroviranomaisille IRS:n FATCA-portaissa ja saanut niin kutsutun GIIN-numeron (Global Intermediary Identification Number). GIIN-numero on ZU 66BD.00000.SP.578, ja yhtiön asema on ”Reporting Entity”.

ODIN Forvaltning AS ja sen rahastot eivät ole muulla tavoin Yhdysvaltain rahoitustarkastuksen (SEC) rekisterissä. Securities Act (Regulation S) edellyttää, että kaikki arvopaperit, joita markkinoidaan tai myydään Yhdysvaltalain lainsäädännön soveltamisalaan kuuluville sijoittajille, kuten Yhdysvalloissa asuville tai siellä verovelvollisille sijoittajille, on sisällytettävä tarkastusviranomaisten rekisteriin. Tämän tarkoituksena on yhdysvaltalaisten sijoittajien etujen suojaaminen ja sen varmistaminen, että heillä on pääsy arvopapereita koskeviin oikeisiin tietoihin.

Koska ODIN Forvaltning AS ei ole SEC:n rekisterissä, emme voi antaa tämän asiakasryhmän merkitä rahasto-osuuksiamme.

CRS – Common Reporting Standard Norjassa

Norja on ottanut käyttöön uudet säännöt, joilla CRS on sisällytetty Norjan lainsäädäntöön alkaen 1.1.2016. CRS on OECD:n laatima kansainvälinen puitesopimus verotustietojen vaihdosta maiden välillä. Yli 90 maata ovat tähän mennessä hyväksyneet CRS-sopimuksen.

CRS tarkoittaa, että rahoituslaitosten, ODIN Forvaltning AS mukaan lukien, on 1.1.2016 alkaen tunnistettava tilinomistajat ja todelliset oikeudenomistajat yhtiöissä, jotka ovat yleisesti verovelvollisia muissa maissa kuin Yhdysvalloissa. Ensimmäiset raportit on annettava vuonna 2017.

Kun tilinomistaja on luonnollinen henkilö, hänen on annettava oma ilmoitus siitä, missä tilinomistaja on verovelvollinen, summasta riippumatta. Jos tilinomistaja on asuinpaikkansa mukaisesti verovelvollinen toisessa maassa, hänen on annettava ulkomainen tunnusnumeronsa. Jos numeroa ei voi saada, tilisuhdetta ei saa perustaa.
Yritysten todellisilta oikeudenomistajilta on saatava oma ilmoitus siitä, missä henkilö on yleisesti verovelvollinen.