Frågor och svar

Här har vi sammanställt ett antal vanliga frågor som kommer till oss. Kanske du hittar ditt svar här?

Aktiefonder

 • I första hand rekommenderar vi fonder med ett brett placeringsmandat: ODIN Norden, ODIN Europa eller ODIN Global. Vår rekommendation baserar sig på att dessa fonder kan placera fritt på olika marknader oberoende av företagsstorlek eller bransch. Det finns dock goda argument för att också placera i alla våra andra fonder.

  Då vi på ODIN inte har rådgivningstillstånd kan vi inte ge någon individuell rådgivning eller specifika investeringsråd, men vi tillhandahåller gärna generell information om våra produkter och de marknader vi investerar i.

 • Det är gratis att teckna, byta och inlösa fonder hos ODIN. Sedan år 2009 har vi inte tagit transaktionsavgifter av kunder. Den enda avgiften är fondens förvaltningsavgift som beror på hur stor placeringen är.

 • Vid byten mellan ODINs olika fonder får du inlösens- och teckningskurs samma kalenderdag. Detta gäller för alla ODINs fonder, även för byten till och från räntefond.

  Två tidpunkter att förhålla sig till vid fondbyte:
  1. För byte mellan ODINs nordiska och europeiska fonder skall byteskravet ha inkommit före kl. 13.00 (finsk tid) för att du ska få samma dags inlösens- och teckningskurs.

  Detta gäller: ODIN Norden, ODIN Norge, ODIN Sverige, ODIN Europa och ODIN Fastighet.

  2. För byte mellan ODINs fonder med globala mandat skall byteskravet ha inkommit före kl. 16.00 (finsk tid) för att du ska få inlösens- och teckningskurs nästföljande dag.

  Detta gäller: ODIN Global, ODIN Emerging Markets och ODIN USA.

  OBS: Vid byte till eller från fonderna med globala mandat, är sista tidpunkt 16.00 för att få inlösens- och teckningskurs nästföljande dag.

 • För fonderna ODIN Global, ODIN Emerging Markets och ODIN USA skall inlösenskravet ha inkommit till fondbo­laget före kl. 16:00 för att kurs per nästföljande kursberäkningsdag (normalt påföljande dag) skall ligga till grund för inlösensbelop­pet.

  För de övriga fonderna skall inlösenskravet ha inkommit till förvalt­ningsbolaget före kl. 13:00 för att första kursberäkning (normalt samma dag) efter det att inlösenskravet inkommit skall ligga till grund för inlösensbeloppet.

  Pengarna från inösen utbetalas två bankdagar efter kursdag och finns på kontot följande bankdag.

 • Teckningstidpunkten föreligger då skriftligt meddelande innehållande nödvändiga upplysningar om teckningen har inkommit till fondbolaget, likvid i överensstämmelse med teckningen är mottagen och eventuell legitimationskontroll är genomförd.

  Teckning av nya andelar i ODIN Global, ODIN Emerging Markets och ODIN USA sker till andelsvärde enligt nästföljande kursberäkningsdag (normalt påföljande dag) efter teckningstidpunkten.

  Teckning i de övriga fonderna sker till andelsvärde enligt första kursberäkning (normalt samma dag) efter teckningstidpunkten.

Legitimationskontroll hos ODIN

 • Förrän vi kan utbetala pengar vid inlösen måste vi få en bekräftelse på att du är bankkontots ägare. Vi kan inte betala till någon annan persons konto. Enklast är att skicka en kopia av kontots grunduppgifter från din nätbank. En kopia av kontoavtalet med banken går också bra eller ett kontoutdrag. Ditt namn och kontonummer bör framgå. Transaktioner eller saldo behöver vi inte se. Bekräftelsen måste vi få enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

 • Vi uppdaterar automatiskt adresserna mot befolkningsregistret i Finland flera gånger per år men det går bra att skicka oss ett meddelande när adressen har ändrat.

 • En myndig person kan bestyrka kopian. I dessa fall skall personens namn, födelsetid, signatur, kontaktuppgifter samt tid och ort för bekräftelsen framgå. Bekräftad kopia bör sändas per post. Du kan också som privatperson identifiera dig elektroniskt i ODIN Online med dina egna bankkoder. Sänd inte ID-kopior via e-post.

ODINs online tjänster

 • Förrän vi kan utbetala pengar vid inlösen måste vi få en bekräftelse på att du är bankkontots ägare. Vi kan inte betala till någon annan persons konto. Enklast är att skicka en kopia av kontots grunduppgifter från din nätbank. En kopia av kontoavtalet med banken går också bra eller ett kontoutdrag. Ditt namn och kontonummer bör framgå. Transaktioner eller saldo behöver vi inte se. Bekräftelsen måste vi få enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

 • ODIN Online skall fungera i alla de vanligaste programmen men använd alltid den senaste versionen av  av säkerhetsskäl. Vi kan inte garantera att allt fungerar i äldre versioner.

Skatt

 • Vinster vid inlösen eller byte av fondandelar beskattas som kapitalinkomst. Skattesatsen är 30% och 34% för den del som överstiger 30.000 euro. Förluster kan dras av från vinster samma år som förlusten realiserades och under de 5 följande åren. Kapitalvinster är skattefria om det ackumulerade försäljningsbeloppet under året inte överstiger 1.000 €.

 • Vi skickar till skattemyndigheterna i Finland och till alla andelsägare under januari månad ett besked över innehaven per den 31.12 samt en beräkning över eventuella realisationsvinster och -förluster under föregående år.