Premiär för nya räntefonden ODIN Sustainable Corporate Bond

Hållbarhet är inte bara gröna obligationer

Den 31 maj lanserade vi vår nya hållbara räntefond ODIN Sustainable Corporate Bond. Fonden är en mörkgrön artikel 9-fond enligt SFDR och investerar primärt i europeiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet, så kallade investment grade-obligationer (IG). ODIN Sustainable Corporate Bond förvaltas av Mariann Stoltenberg Lind och Nils Hast.

– Vi har sett ett stort intresse från våra institutionella kunder i Sverige gällande en hållbar ränteprodukt på den svenska marknaden, säger förvaltare Nils Hast.

Den gröna omställningen behöver finansieras, vilket till stor del görs genom företag som ger ut obligationer med syfte att bidra positivt till utvalda hållbarhetsteman.

– Fondens syfte är att bidra till att driva på omställningen mot fler hållbara investeringar. ODINs ränteförvaltning grundar sig på aktiv ”bond-picking”, där vi inte bara utesluter oönskade bolag, utan aktivt väljer in obligationer utifrån definierade hållbarhetsmål, som exempelvis lågt koldioxidavtryck, skydd av ekologisk mångfald, förnybar energi, hälsa och social integration, säger förvaltare Mariann Stoltenberg Lind.

 Förvaltare Nils Hast berättar om fonden på tre minuter

Två huvudfokus
Den nya aktivt förvaltade fonden har huvudsakligen två fokus. Förutom att vara en hållbar artikel 9-fond har fonden ett stort fokus på likviditet. Förvaltarna strävar efter att ODIN Sustainable Corporate Bond ska vara en fond som har så pass god likviditet att man inte riskerar att behöva stänga vid exceptionella marknadssituationer.

– Likviditet i en fond är inte bara att du har en massa förfall som kommer upp de närmsta tre månaderna, utan det innebär att du kan få pengar idag. De kunder som vill ut behöver pengar idag och inte om tre månader, säger Nils Hast.

Tre krav på innehaven
Fonden är en artikel 9-fond enligt SFDR och förvaltarna har tre krav på ett innehav som måste uppfyllas för att det ska kunna ta plats i portföljen.
– Emittenten bidrar till ett av ODINs hållbarhetsteman där ODIN valt ut de sex teman som matchar mot EUs miljömål samt ytterligare ett socialt tema som är kopplat till FN:s mål om hälsa och livskvalitet
– Emittenten får inte orsaka signifikant skada på något annat hållbarhetsmål
– Innehavet följer internationella konventioner och normer, bland annat ILO-konventioner och antikorruptionsavtal.

– När det gäller hållbarhetsratings har vi sett att det inte är nog att följa ratings utan vi måste göra vår egen kompletterande bedömning. Därför har vi nyligen tagit in ytterligare två personer i vårt hållbarhetsteam. De hjälper oss att utveckla en intern linje och analyserar bolagen ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Mariann Stoltenberg Lind.

Förnybar energiproduktion genom vind- och solenergi är fondens största investering i gröna obligationer, följt av investeringar i energieffektiva byggnader. Resterande tredjedel är investerad i vanliga obligationer utgivna av bolag som bidrar till ett eller flera av fondens utvalda hållbarhetsfrågor genom sin dagliga verksamhet.

Investerar bara i investment grade
Fonden har ett brett europeiskt mandat definierat som antingen europeiska bolag som ställer ut i valfri valuta eller ett bolag som ställer ut en obligation i en europeisk valuta. Fonden investerar dessutom bara i investment grade-obligationer vilket innebär minst en rating på BBB-. När det gäller vilka faktorer en investerare bör hålla koll på när man letar efter likvida räntefonder betonar Nils Hast vikten av ett bredare mandat.

– Ränteförvaltning handlar om att säga nej. Vi har ett system med red-flags där vi tittar på bolaget, ägarstrukturen, historiken och andra faktorer. Om vi hittar allt för många röda flaggor lägger vi bara bolaget åt sidan och ägnar inte mer tid åt det. Det är klart att om du bara till exempel har ett nordiskt mandat inom en sektor så kan du inte säga nej så många gånger.

Bra för ekonomin att det kostar att låna pengar igen
Sektorer som passar väl in i fonden uppges bland annat vara telekommunikation, hälsovård och bank. Nils Hast menar att det varit en ordentlig omprisning på marknaden under året, delvis på grund av pandemin men till största del är det kriget i Ukraina som drivit upp inflationen.

– Tittar man på marknaden ur ett längre perspektiv är detta bra då man nu kan få avkastning även om man sparar i en säker investment grade-fond. Det är bra för ekonomin att det börjar kosta att låna pengar igen så att inte alla investeringar i princip är gratis.

Den stora risken förvaltarna ser framöver är att ECB trappar ner sina obligationsköp vilket innebär att en stor efterfrågan försvinner.

– När räntenivån kommer upp lite kan de gamla köparna komma tillbaka. Det vill säga de som normalt köpte investment grade men som nu kanske köper high yield för att de inte fått någon avkastning, säger Nils Hast.

Förvaltningsavgift och jämförelseindex
Förvaltningsavgiften för ODIN Sustainable Corporate Bond ligger på 0,20 till 0,40 procent beroende på andelsklass. Fondens jämförelseindex är Morningstar Eurozone 1-5 Yr Corporate Bond TR. Räntedurationen i fonden kommer att ligga mellan 0-5 år, jämförelseindexet har en duration på 3 år.

De går i dagsläget att köpa fonden på ODINs fondkonto.

Läs mer om ODIN Sustainable Corporate Bond här.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.