Näin löydämme hyvät yhtiöt

Osakerahastojamme hallinnoidaan aktiivisesti ja pitkäjänteisesti. Keskeisessä asemassa työssämme ovat jatkuvat arvon määritykset ja yhtiöistä tehtävät perusteelliset analyysit. Pidämme salkussa ainoastaan vahvimmiksi arvioimamme yhtiöt, minkä ansiosta salkun laatu pysyy koko ajan korkeatasoisena. ODINin sijoitusmenetelmien kolme keskeistä osatekijää ovat osaaminen, salkkujen keskittäminen ja koostumus.

Osaaminen vuorovaikutuksen osana

ODIN arvioi onnistuneiden sijoituspäätösten perustuvan hyvään arviointikykyyn. Hyvä arviointikyky edellyttää asioiden perusteellista osaamista. Siksi pyrimme työssämme kehittämään osaamistamme koko ajan. Kokemuksemme mukaan osaaminen kehittyy parhaiten laajan yhteistyön avulla. Siksi pidämme tärkeänä, että salkunhoitajamme ja analyytikkomme haastavat toinen toisensa läheisessä ja rakentavassa yhteistyössä, jolla tähdätään yhteisiin tavoitteisiin. Siksi jokainen uusi mahdollinen sijoituskohde esitellään aina salkunhoitajaryhmälle, ja siitä käydään keskustelua ryhmän sisällä.

Tällainen läpikäynti vaikuttaa kahdella tavalla:

  • Ensinnäkin salkunhoitaja joutuu haasteen eteen ja joutuu puolustamaan omia perustelujaan siitä, miksi kyseinen sijoitus on hänen nähdäkseen kannattava.
  • Toiseksi myös muut salkunhoitajat pääsevät tällä tavalla tutustumaan uuteen sijoitusmahdollisuuteen.

Keskitetyt salkut

ODINin osakerahastojen salkut käsittävät yleensä 25–35 yhtiötä. Rahaston sijoitusten määrän rajoittaminen mahdollistaa sen, että salkunhoitajilla on vankat tiedot jokaisesta yksittäisestä sijoituksesta. Samalla jokainen sijoitus vaikuttaa merkittävästi salkun kokonaistuottoon. Yhtiöiden määrälle asetetun ylärajan takia salkunhoitajat eivät voi tehdä salkkuun jatkuvasti lisää uusia sijoituksia, elleivät he luovu joistakin muista sijoituksista. Tämän seurauksena salkunhoitajat tekevät perusteellisen arvion sekä tuotto- että riskitekijöistä joka kerta uusia sijoituksia harkittaessa. Tämän takia keskitettyjen salkkujen etuna on mielestämme se, että rahastojemme joka ikisen sijoituksen laatu pysyy korkealla tasolla.

Johdonmukainen lähestymistapa

Parhaiden sijoitusmahdollisuuksien tunnistamiseksi analysoimme kaikki potentiaaliset sijoitukset samalla tavalla. Analyysimme muodostuvat kolmesta osatekijästä: lisäarvon tuottamiskyky, markkina-asema ja hinta.

  • Lisäarvon tuottamiskyky:Arvioimme aina, kuinka hyvää pitkän aikavälin lisätuottoa yhtiö on pystynyt tarjoamaan.
  • Markkina-asema: Arvioimme aina, ovatko yhtiöiden tulevan kilpailukyvyn kannalta ratkaisevat tekijät edelleen olemassa.
  • Hinta:Teemme aina itsenäisen arvion yhtiön todellisesta arvosta ja vertaamme sitä markkinahintaan.

ODIN sijoittaa yhtiöihin, joiden se katsoo olevan hyvissä asemissa pitkän aikavälin lisätuoton tarjoajana. Siksi olemme pitkäjänteinen sijoittaja, jonka sijoitushorisontti on useita vuosia. Pitkäjänteisenä sijoittajana käytämme aikaa ja resursseja varmistaaksemme, että olemme vastuullinen omistaja. Sitoumuksemme omistajana merkitsee, että pyrimme edistämään yhtiöiden pitkän aikavälin lisätuoton syntymistä. Tämä edellyttää, että yhtiöt harjoittavat liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä kestävällä tavalla ja että yhtiöiden johdolla on kyky ja halu asettaa pitkän aikavälin lisätuotto ensisijaiseen asemaan.

Lue lisää ODINin toiminnasta vastuullisena sijoittajana