Generella villkor

Innehållet på ODIN Fonders webbplats skall inte betraktas som en anmodan eller rekommendation för konkreta investeringar. Alla investeringar eller beslut som en investerare genomför, är endast på investerarens egen risk och ansvar.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning är avhängig av marknadsutvecklingen, förvaltarnas skicklighet, fondens risk samt kostnader vid teckning, förvaltning och inlösen. Avkastningen kan bli negativ som följd av kursfall.

ODIN Fonder anser att informationen på webbplatsen kommer från källor som är pålitliga, men kan trots detta inte garantera att informationen till var tid är fullständig, korrekt eller tillgänglig. ODIN Fonder frånskriver sig således allt ansvar för fel och brister, samt bristande tillgänglighet av sidorna.

Informationen på ODIN Fonders webbplats är uteslutande beräknad på investerare som är hemmahörande i de länder där varje värdepappersfond är registrerad för försäljning och marknadsföring. Detta framgår av varje fonds prospekt.

Länkar som är utlagda på ODIN Fonders webbplats skall ha som syfte att fylla kunders informationsbehov. ODIN Fonder påtar sig dock inget ansvar för det material som är utarbetat eller publicerat av tredje part, även om ODIN Fonders webbplats innehåller länkar till dessa. Varje tredje part har ansvar för att egen publicering sker i överensstämmelse med gällande lagar och regler.

ODIN Fonder, eller aktuell informationskälla, innehar alla rättigheter till innehållet på webbplatsen. Varje brukare av webbplatsen skall respektera rättighetshavarnas immateriella rättigheter, häribland ODIN Fonders rättigheter.

Tvister som kan uppstå med bakgrund av denna webbplats skall avgöras enligt norsk rätt, med Oslo tingsrätt som laga domstol.