Nominee registrering

Förvaltarregistrering (nominee) i ODINs andelsägarregister

Ifall norska eller utländska banker, värdepappersföretag, värdepappersregister eller fondbolag önskar förvaltarregistrera sig i ett norskt fondbolags andelsägarregister, bör lov till detta sökas hos Finanstillsynet i Norge. Nedan följer kort beskrivning om villkoren som bör fyllas. Informationen är inte uttömmande.

Norska och utländska företag bör sända en skriftlig ansökan till Finanstillsynet. Till ansökan bifogas följande handlingar:
1) Utredning från den inhemska bevakande myndigheten, där det framgår att den sökande har koncession som bank, värdepappersföretag, värdepappersregister eller fondbolag. Ytterligare bör den sökande vara underställd den bevakande myndigheten.
2) Utredning från den inhemska bevakande myndigheten eller advokat som praktiserar inom området, att det inte inom bolagets inhemska lagstiftning föreligger hinder till att bolaget förbinder sig att delge den information som krävs i den ovannämnda föreskriften.

Sökanden från länder utanför EES bör även bifoga dokumentation över att det i hemlandet utförs åtgärder mot penningtvätt som motsvaras av de åtgärder som utförs inom EES. Ifall utredningarna är givna på annat språk än ett skandinaviskt eller engelska, bör den sökande förse dokumentationen med auktoriserad översättning till norska eller engelska.