Klimatavtryck i fonderna

Som långsiktiga investerare är vi måna om att de bolag vi äger har en hållbar affärsmodell och att de bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Transparens och ansvarstagande är viktiga aspekter för oss som förvaltare och investerare Klimatavtryck visar en historisk ögonblicksbild av utsläppen från bolagen i en aktiefonds portfölj.

Som en del av det arbetet började vi under 2017 att mäta klimatavtrycket i våra fonder i syfte att sätta koldioxidutsläppen på dagordningen såväl för oss som investerare/förvaltare som för de bolag vi är investerade i. Detta skapar medvetenhet vilket är det första steget mot förändring.

Vad är klimatavtryck?

Klimatavtrycket (här mätt i koldioxidintensitet) är ett sätt att mäta fondens exponering mot utsläppsintensiva bolag. Klimatavtrycket visar portföljbolagens utsläpp (koldioxidnivåer under ett år) i förhållande till deras omsättning (årlig omsättning i fondens valuta), justerat för portföljvikt.

Så här beräknar vi klimatintensitet

Beräkningarna är inte fullständiga eftersom de inte innefattar alla indirekta utsläpp. Exempelvis är bolagets utsläpp kopplade till inköpt elektricitet (som är ett indirekt utsläpp enligt Scope 2) inkluderat medan utsläpp kopplade till en underleverantörs inköpta elektricitet inte är det (Scope 3). Vi har utgått från de nya riktlinjer som tagits fram av Svenska Fondbolagens Förening och har anlitat analysbyrån Sustainalytics för att göra beräkningarna på våra aktiefonder.

Det nyckeltal som utvärderas är fondens koldioxidintensitet.

Koldioxidintensiteten beräknas med hjälp av följande formel:

Från analysbyrån Sustainalytics får vi en rapport som visar fondens koldioxidintensitet samt en analys som visar bidragande faktorer fördelat på geografisk, sektor- och bolagsnivå. Hur många bolag som redovisar sina utsläppsdata varierar från fond till fond och i många fall är uppgifterna baserade på uppskattningar. Om datan är bristfällig uppskattar modellen utsläppsdata* utifrån vilken undersektor den tillhör, eller konkurrenter, beroende på vad som är lämpligast.

De samlade koldioxiduppgifterna på portfölj-, sektors- och bolagsnivå ger oss en god förståelse av vår exponering mot koldioxidrisk samt våra möjligheter minska den.

* Totala utsläpp av växthusgaser definieras här som Scope 1 (bolagets direkta utsläpp) + Scope 2-utsläpp (bolagets indirekta utsläpp från förbrukning av el, värme etc.). De totala koldioxidutsläppen är en delmängd av växthusgasutsläppen, och för de flesta företag står koldioxid för > 90 procent av de totala växthusgasutsläppen.

Varför klimatavtryck?

Koldioxidavtrycket ligger till grund för bedömningen av klimatrelaterade ekonomiska risker, såsom priset på koldioxid. Därigenom går det att uppmana bolagen att reducera sina utsläpp, exempelvis som följd av krav på mål för utsläppsminskningar, riskhantering, affärsstrategier och transparens. Målet ska ses i ljuset av fondens förvaltningsbolags samlade hållbarhetsarbete.

Klimatavtrycket ger en historisk ögonblicksbild av utsläppen från bolagen i fondens aktieportfölj. Värdena kommer att variera utifrån bolagens utsläppsförändringar samt om portföljens sammansättning ändras. Valutakursvariationer inverkar också på beräkningen. Observera att koldioxidavtrycket inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan, bland annat eftersom:

  • Endast vissa utsläpp inkluderas. Indirekta utsläpp från leverantörer omfattas inte alltid i beräkningarna, och inte heller de vanligtvis omfattande utsläpp som kan följa på användningen av ett företags produkter,
  • Utsläppsdata från bolagen är inte heltäckande
  • Mätningar utförs endast för vissa tillgångsklasser
  • Utsläppsbesparingar genom produkter och tjänster är inte medräknade
  • Information om fossila reserver har inte tagits med
  • Beräkningarna säger ingenting om hur väl en portfölj är positionerad eller i vilken grad den bidrar i övergången till ett koldioxidsnålt samhälle