Handelsrutiner

Vi ønsker at det skal være oversiktlig, enkelt og fleksibelt å handle i ODINs fond. Vi har derfor gjort beholdningsoversikt og handel tilgjengelig elektronisk. Investering i ODINs institusjonelle fond gjøres direkte til ODIN.

ODIN ønsker å legge forholdene til rette for optimal kursfastsettelse for våre institusjonelle investorer og anbefaler at tegning gjøres i nært samarbeid med ODINs institusjonelle rådgivere. Alle eksisterende kunder får elektronisk tilgang til ODIN Investortjenester hvorbeholdningsoversikten finnes og hvor man kan gjøre handel og fondsbytter. For å bli kunde i ODIN kreves dokumentasjon i henhold til de til enhver tid gjeldene risikobasert kundekontroll.

 

Handel i ODIN fond

Ved førstegangshandel kan man:

  1. Overføre investeringsbeløpet direkte til fondenes konto og sende inn dokumentasjon som kreves for å bli kunde i ODIN sammen med tegningsblankett.Du finner fondenes kontonummer lenger ned på siden.
  1. ODIN kan trekke investeringsbeløpet direkte fra konto. Spesifiser kontonummer på tegningsblankett og send inn dokumentasjon som kreves for å bli kunde i ODIN.

 

Dokumentasjon som kreves for å bli kunde i tillegg til underskrevet tegningsblankett:

  • Bekreftet kopi av firmaattest (eller tilsvarende fra andre offentlige registre), ikke eldre enn tre måneder
  • Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til den/de som har signaturrett/prokura Fullmakt, som viser at vedkommende er berettiget til å opptre på vegne av den juridiske personen, med mindre dette fremgår av firmaattesten
  • Informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere

 

Kursfastsettelse ved kjøp

Tegning i fond med nordisk eller europeisk mandat
Tegning i fond med nordisk eller europeisk mandat får kursfastsettelse samme dag som tegningsbeløpet blir valutert (valutadato) fondets bankkonto, så sant all påkrevd dokumentasjon og tegningsblankett foreligger.

Tegning i fond med globalt mandat
Tegning i fond med globalt mandat får kursfastsettelse påfølgende dag etter at tegningsbeløpet blir valutert (valutadato) fondets bankkonto, så sant all påkrevd dokumentasjon og tegningsblankett foreligger.

ODINs institusjonelle fond (A-klassen)

  • Minimumstegning: 10 millioner NOK eller cirka 1,2 miljoner euro
  • Tegningshonorar: 0,0 %
  • Forvaltningshonorar: 0,75 %
  • Innløsningshonorar:  0,0 %
  • Suksesshonorar: 0,0 %