ODIN Forvaltning AS:n palkitsemisjärjestelmä

ODINin palkitsemisperiaatteista päättää Palkkiovaliokunnan käsittelyn jälkeen ODIN Forvaltning AS:n hallitus. Seuraavassa on kuvaus ODINin palkitsemisjärjestelmästä.

ODINin on palkitsemisperiaatteiden on oltava kilpailukykyiset. Kiinteän ja muuttuvan palkkion yhdistelmän on oltava tasapainoinen, ja palkkion kiinteän osan on oltava riittävän suuri, jotta ODIN voi välttyä maksamasta palkkion muuttuvaa osaa.

Kiinteä palkka
Palkasta päätetään markkinaehtoisen arvioinnin perusteella. ODIN Forvaltning AS:n palkkapolitiikkaan kuuluu kilpailukykyisten ehtojen tarjoaminen ilman, että se kuitenkaan on alan palkkajohtaja.

Muuttuva palkkio
Muuttuvan palkkion tarkoituksena on motivoida hyviin tuloksiin ja olla kannattava sekä asiakkaille että yhtiölle niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. ODIN Forvaltning AS:ssä toimitusjohtajalla, salkunhoitohenkilöstöllä ja jakelusta, myynnistä ja markkinoinnista vastaavalla henkilöstöllä on sopimukset muuttuvasta palkkiosta.

Toimitusjohtaja
Palkkiovaliokuntaa kuultuaan hallitus päättää muuttuvan palkkion määräytymisperusteet ja arvioi, miten hyvin tavoitteet on saavutettu sekä päättää muuttuvan palkkion maksamisesta. Toimitusjohtajan muuttuvan palkkion määräytymiskriteerit perustuvat ODIN Forvaltning AS:n talouslukuihin, kuten voittoon ennen veroja, rahastojen tuottoon ja hallinnoitavan pääoman kasvuun. Osia muuttuvasta palkkiosta on kytketty myös vahvistetun strategian ja johtamistoimien toteuttamiseen ja tuloksiin. Muuttuva palkkio on enintään 100 prosenttia kiinteästä palkasta.

Johtoryhmän työntekijät
Sijoitusjohtajaa koskevat erilliset johdon työntekijöitä koskevat määräykset. Myynti-, jakelu- ja markkinointijohtajiin sovelletaan omia Myynnin, Jakelun ja Markkinoinnin sääntöjä. Palkitsemisjärjestelmän mukaisesti toimitusjohtaja vahvistaa edellä mainittujen johtajien muuttuvat palkkiot. Muilla johtavassa asemassa olevilla työntekijöillä on sopimus vain kiinteästä palkasta.

Myynnin, Jakelun ja Markkinoinnin työntekijät
Myynnin, Jakelun ja Markkinoinnin työntekijöiden bonuskriteerit perustuvat uuteen nettomyyntiin ja voittoon ennen veroja ja bonuksia. Muuttuva palkkio on enintään 200 prosenttia kiinteästä palkasta. Palkitsemisjärjestelmän mukaisesti toimitusjohtaja vahvistaa Myynnin, Jakelun ja Markkinoinnin työntekijöiden muuttuvat palkkiot.

Salkunhoidon työntekijät
Sijoitusjohtajan ja Rahastonhoidon työntekijöiden bonuskriteerit perustuvat rahastonhoidossa saavutettuihin tuloksiin ja voittoon ennen veroja ja bonuksia. Muuttuva palkkio on enintään 300 prosenttia kiinteästä palkasta. Palkitsemisjärjestelmän mukaisesti toimitusjohtaja vahvistaa Salkunhoidon työntekijöiden muuttuvat palkkiot. Muille kuin johtotehtävissä toimiville työntekijöille, joita viivästetyn muuttuvan palkkion maksamiskriteerit eivät koske, maksetaan puolet bonuksesta käteisenä. Toinen puolikas osoitetaan vapaasti valittavan ODIN-rahaston osuuksiin, joihin ne ovat sidottuina vähintään vuoden ajan.

Yleiset bonussäännöt
Muita ODIN Forvaltning AS:n työntekijöitä, tarkastustehtäviä lukuun ottamatta, koskevat yleiset bonussäännöt. Perusteet vahvistaa vuosittain yhtiön hallitus, joka päättää myös, maksetaanko sääntöjen mukaisia bonuksia.

Hallitus
ODIN Forvaltning AS:n hallituksen jäsenille ei makseta muuttuvia palkkioita.

Viivästetty muuttuvan palkkion maksaminen
Toimitusjohtaja ja johtoryhmän muut jäsenet, joille maksetaan muuttuvia palkkioita, määritellään johtavassa asemassa oleviksi työntekijöiksi, ja heihin sovelletaan muuttuvan palkkion viivästetyn maksamisen sääntöjä. Näissä tehtävissä toimivien muuttuva palkkio määräytyy kahden vuoden ajanjaksolta ja se maksetaan kolmen vuoden aikana.

Salkunhoidon työntekijöihin, joilla on ratkaiseva vaikutus hoidettavan rahaston ja/tai for ODIN Forvaltning AS:n riskialttiuteen, sovelletaan vastaavia rajoituksia kuin johtaviin työntekijöihin. Tällä hetkellä tämä koskee kaikkia ODIN Forvaltning AS:n salkunhoitajia.

Ehdollinen muuttuvan palkkion maksaminen
Tehtävissä, joihin sovelletaan viivästetyn muuttuvan palkkion maksamissääntöjä,
50 prosenttia myönnetystä muuttuvasta palkkiosta maksetaan bonusten maksamisen yhteydessä. Kaikki muuttuvat palkkiot, myös välittömästi maksettava osuus, jaetaan kahteen yhtä suureen käteisen rahan ja rahasto-osuuksien osaan. Rahasto-osuudet ovat sidotut yhtiön määräämän 6 kuukauden ajan.

Se osuus palkkiosta, joka maksetaan rahasto-osuuksina, on sijoitettava yhdestä kolmeen ODINin rahaston osuuksiin. Näihin tehtäväryhmiin kuuluvat työntekijät voivat itse valita, mihin ODINin arvopaperirahastoon viivästetty muuttuva palkkio sijoitetaan.

Viivästetty bonuksen maksu suoritetaan palkkana, joka jaetaan tasaisesti kolmen vuoden jaksolle.

Muuttuvan palkkion jättäminen maksamatta tai supistaminen
ODIN Forvaltning AS:n hallitus voi supistaa työntekijälle maksettavaa viivästettyä palkkiota, jos tämä on olosuhteiden mukaan perusteltua. Olosuhteet, jotka voivat johtaa viivästetyn bonuksen maksun peruuttamiseen tai supistamiseen, ovat: Alijäämä, jonka vuoksi yhtiö ei enää täytä omaa pääomaa / vakavaraisuutta koskevia vaatimuksia, työntekijän lain, määräysten kirjallisten ohjeiden tai sisäisten sääntöjen rikkomukset, työntekijän pitkään jatkunut poissaolo ja työntekijän poistuminen yhtiön palveluksesta mistä tahansa syystä.

Vuotuinen tarkastelu
Palkitsemisjärjestelmän käytännön toteutusta arvioidaan vuosittain riippumattoman tarkastustoiminnan puitteissa.