Näin sijoitamme

Sijoitamme yhtiöihin, joilla on hyvä johto, jotka ovat kannattavia ja taseeltaan terveitä ja joiden hinta on houkutteleva.

Kannattava liiketoiminta

Kannattavalla liiketoiminnalla tarkoitamme pitkän aikavälin kykyä yhdistää tuloskasvu ja terve tase.

Kannattava liiketoiminta on tärkeä tekijä, koska yhtiöiden kilpailukyky on riippuvainen osaavien ja motivoituneiden työntekijöiden halusta pysyä yhtiöiden palveluksessa. Ainoastaan kannattavaan kasvuun kykenevät yhtiöt voivat tarjota osaaville työntekijöille ajallisesti motivoivia haasteita. Siksi kannattava kasvu on mielestämme välttämätön edellytys yritysten kilpailukyvyn säilyttämiselle. Kannattava liiketoiminta on tärkeää myös siksi, että kannattavan kasvun synnyttämä lisäarvo luo perustan meidän pitkäjänteisenä sijoittajana saamallemme tuotolle.

Terve tase on tärkeä, koska mahdollisuudet saada rahoitusta vaihtelevat eri aikoina. Vahvat markkinat tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia saada edullista rahoitusta. Heikoilla markkinoilla rahoitusta on hankalampaa saada. Samalla kuitenkin juuri heikoilla markkinoilla piilee oivallisimpia mahdollisuuksia synnyttää kannattavaa kasvua. Siksi on mielestämme tärkeää, että yhtiöillä on vapaus toimia myös heikoilla markkinoilla. Sellainen toimintavapaus edellyttää yhtiöiltä tervettä tasetta.

Kestävä liiketoimintamalli

Me ODINissa sijoitamme yhtiöihin, jotka tuottavat ajan myötä lisäarvoa. Siksi meille on olennaista se, että yhtiöillä on kestävä liiketoimintamalli ja johto, jolla on kyky ja halu asettaa pitkän aikavälin lisätuotto ensisijaiseen asemaan.

Houkutteleva hinta

Houkuttelevalla hinnalla tarkoitamme, että maksamamme hinta on edullinen suhteessa yhtiöiden tuloskehitykseen. Houkutteleva hinta on olennainen, koska nimenomaan maksamamme hinta ratkaisee, saammeko sijoituksistamme hyvän tuoton.

Me ODINissa olemme oppineet, että perusteellinen riskiarviointi on välttämätön edellytys hyvän tuoton saavuttamiseksi. Siksi meillä on selkeä käsitys siitä, mikä riski meidän on syytä ottaa ja mikä ei. Pitkäjänteisenä sijoittajana emme kanna huolta pääomamarkkinoiden yleisistä kurssiheilahteluista. Niin kauan kuin sijoituskohteinamme olevat yhtiöt tuottavat pitkän aikavälin lisäarvoa, näemme sellaiset heilahtelut mahdollisuutena lisätä tuottoa oivallisten ostojen ja myyntien avulla. Todellinen riski syntyy silloin, kun salkkuyhtiömme kehittyvät huonosti ja aiheuttavat pysyvää arvonmenetystä. Pyrimme välttämään tämäntyyppistä riskiä. Siksi sijoitamme johdoltaan taitaviin, liiketoiminnaltaan kannattaviin ja taseeltaan terveisiin yhtiöihin silloin, kun niiden hinta on markkinoilla houkutteleva.

Hyvä arviointikyky edellyttää vankkaa asiantuntemusta. Me tunnemme salkkuyhtiömme ja tiedämme, miksi olemme valinneet juuri ne. Uskomme nimenomaan kyseisten yhtiöiden tuottavan pitkän aikavälillä vahvaa lisäarvoa.

Lue lisää tavastamme työskennellä