Näin ODIN ottaa vastuullisuuden huomioon

Vastuullisuus on luonnollinen osa kaikkea toimintaamme. Kerromme täällä, miten se muodostaa osan työtämme löytää parhaat sijoitukset rahastoihin.

Vastuullisuus on tärkeää, jotta löydämme yritykset, joilla on parhaat edellytykset tuottaa lisäarvoa myös tulevaisuudessa. On kyse siitä, miten yritykset ottavat toiminnassaan huomioon ympäristön, sosiaaliset olosuhteet, johtamisen, organisoimisen ja hallinnon. Vastuullisuus on luonnollinen ja tärkeä osa pyrkimyksiämme löytää parhaat sijoitukset rahastoihin.

Otamme huomioon yrityksen negatiiviset vaikutukset yritysanalyyseissämme. Kyse on siitä, mitä yritykset tekevät ja miten he sen tekevät. Analyysit johtavat meidät sulkemaan pois tietyt yritykset ja alat, jotka ovat osallisina epäonnisissa tuotteissa, kuten kiistanalaisissa aseissa tai jotka rikkovat kansainvälisiä normeja. Tähän kuuluvat yritykset, joilla on suuret kielteiset ilmasto- ja ympäristövaikutukset; yritykset, jotka rikkovat ihmisoikeuksia tai yritykset, joissa korruptio ja / tai taloudellinen rikollisuus on osoitettu.

Käytämme aktiivista omistusta vaikuttaaksemme yritysten parantamiseksi. Ensimmäinen vaihe on mitata nykytilanne. Siksi mitataan muun muassa varojemme hiilijalanjälki. Tällä tavoin otamme yritysten hiilidioksidipäästöt esityslistalle. Tarkastamme myös salkkuja säännöllisesti paljastamaan odotusten ja vaatimusten rikkomukset. Rikkomuksen sattuessa yritämme aktiivisina omistajina vaikuttaa yritykseen tekemään parannuksia.

Puitteet vastuullisiin sijoituksiin koostuvat kolmesta osasta ja muodostavat ODIN-mallin luonnollisen osan:

  • Integroiminen tarkoittaa, että vastuullisuus on luonnollinen osa investointien valintaan ja rahastojen hallinnointiin liittyviä analyysejä, keskusteluja ja päätöksiä.
  • Aktiivinen omistajuus tarkoittaa sitä, että sijoituskohteet parantavat vastuullisuutta vuoropuhelun ja äänioikeuksien käyttämisen avulla.
  • Poissulkemiset ja tarkkailu tarkoittavat, että tiettyihin yrityksiin ei sijoiteta niiden toiminnan ja/tai tuotteiden/palveluiden perusteella.

Vastuullisuuden integroiminen analysoimiseen

Analysoimme yritysten vastuullisuuden. Kun harkitaan sijoittamista yritykseen, se esitellään salkunhoito-osastolle, jolla vastuullisuus arvioidaan kattavasti. Toisin sanoen arvioimme vastuullisuuteen liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä miten yhtiön hallitus ja johto ovat valmistautuneet niihin.

Tiivis seuranta

Lisäksi arvioimme rahastojemme sijoituskohteiden vastuullisuutta säännöllisesti. Kunnollinen arvio edellyttää riittäviä ja oikeita tietoja. Siksi käytämme sekä julkisesti saatavilla olevia tietoja, kuten vuosikertomuksia ja vastaavia, mutta myös tapaamisten yhteydessä yritysten johdon edustajilta sekä analyytikoilta saatuja tietoja.

Käytämme myös ulkopuolisia analysointitoimistoja, joilta saamme objektiiviset arviot kustakin yrityksestä. Teemme nykyään yhteistyötä arvostetun Sustainalyticsin kanssa. Se antaa meille pääsyn kattavaan tietokantaan ja vastuullisuuden analyyseihin. Tämä yritys auttaa meitä seuraamaan, missä määrin yritykset osallistuvat epätoivottujen tuotteiden valmistamiseen tai toimintoihin.

Aktiivinen omistajuus – vuoropuhelu ja sitoutuminen

Aktiivinen omistajuus tarkoittaa osakkaan äänioikeutemme käyttämistä äänestämällä yhtiökokouksissa ja käymällä vuoropuhelua sijoituskohteiden kanssa. Osallistumme myös vaalivaliokuntien toimintaan auttamalla saamaan yritysten hallituksiin niissä tarvittavaa osaamista. Tällöin haluamme lisätä tietoisuutta vastuullisuudesta ja vaikuttaa yritysten kehittymiseen.

Tämä varustaa yritykset selviytymään kohtaamistaan haasteista entistä paremmin, mikä hyödyttää myös osakkaita. Tavoitteenamme on äänestää kaikissa sijoituskohteiden yhtiökokouksissa. Teemme tämän käyttämällä ISS Proxy Voting Service -palvelua. Se tekee ehdotuksia vastuullisuuden huomioon ottamisesta äänestämisestä.

Vuoropuhelu ennen kaikkea

Vuoropuhelumme yritysten kanssa liittyy yleensä tiettyihin tapahtumiin, raportointiin tai aiheisiin, joihin haluamme keskittyä. Jos yrityksessä tapahtuu jotain, ensimmäinen toimenpide on vuoropuhelu. Jos emme havaitse kykyä tai halua muuttua, myymme yrityksen osakkeet pois.

Koska rahastojemme salkut ovat keskitettyjä, eli niihin on otettu suhteellisen harvoja yrityksiä, rahastomme ovat usein sijoituskohteidensa suuromistajia, joten meitä kuunnellaan. Jos omistusosuutemme jää pieneksi, teemme yhteistyötä muiden omistajien kanssa.

Poissulkemiset ja tarkkaileminen

Poissulkemiset ja tarkkaileminen ovat vaikuttamiskeinojamme silloin, jos yrityksissä ilmenee jotain, mikä saattaa olla ristiriidassa vastuullisuusperiaatteittemme kanssa. Aktiivisena salkunhoitajana lähestymistapamme on yrityskeskeinen.

Tämä tarkoittaa, että kaikki yritykset analysoidaan perusteellisesti, ja valinnat tehdään kattavan sekä systemaattisen prosessin tuloksena. Siksi meillä ei ole yhtä suurta tarvetta pitkille epätoivottujen sijoituskohteiden luetteloille kuin muilla salkunhoitajilla.

Nostamme riman korkealle

Kun yritys suljetaan ulkopuolelle tai sitä tarkkaillaan, tämä on seuraus kattavasta yrityksen riskiprofiilin ja tulevaisuudennäkymien arviosta, jossa vastuullisuus otetaan huomioon.

Emme edes harkitse sijoittamista tiettyihin yrityksiin tai tietyille toimialoille, koska tuotteet ja/tai toiminta eivät täytä vaatimuksiamme. Yritykset suljetaan pois omien jäljempänä esitettyjen ehtojemme ja Norjan valtion öljyrahaston kriteerien perusteella.

Emme esimerkiksi sijoita yrityksiin

  • jotka saavat tuottoja ydinaseiden kaltaisista kiistanalaisista aseista
  • joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia liittyy tupakan tuotantoon
  • joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia liittyy öljyhiekan talteenottoon
  • joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia liittyy kivihiilen louhintaan tai joiden toiminnasta olennainen osa perustuu kivihiileen
  • joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia liittyy pornografiaan.

Ulkopuolelle jäävät myös yritykset, joita epäillään yleisesti hyväksyttyjen normien vakavista ja järjestelmällisistä rikkomuksista. Odotamme sijoituskohteidemme toimivan asianmukaisesti ja YK:n Global Compact -sopimuksen periaatteiden mukaisesti, joissa on kyse vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen edistämisestä.

Vastuullisuus on keskeistä ODIN-mallissa

Uskomme, että vastuullisuuden merkityksen ymmärtävät yritykset saavat kilpailuetua tulevina vuosina. Jos sijoituskohteen johto osoittaa puutteellista halua ja/tai kykyä ottaa huomioon ympäristö, kantaa yhteiskuntavastuu ja työntekijöiden oikeudet, mielestämme tämä on oire huonosta omistajaohjauksesta. Siksi olemme sitoutuneet varmistamaan, että sijoituskohteissamme johtaminen ja omistajaohjaus ovat kunnossa. Tämä varmistaa asiakkaille erittäin hyvän tuoton pitkällä aikavälillä.