Rahastojen hiilijalanjälki

Pitkän aikavälin sijoittajina kiinnitämme huomiota siihen siitä, että sijoituskohteillamme on kestävä liiketoimintamalli ja että ne toimivat vastuullisesti. Avoimuus ja vastuullisuus ovat meille salkunhoitajina ja sijoittajina tärkeitä arvoja myös ympäristönsuojelussa.

Osana tätä työtä aloimme mitata rahastojemme hiilijalanjälkeä vuonna 2017. Tällöin sekä me sijoittajina/salkunhoitajina kiinnitämme ja sijoituskohteet kiinnittävät huomiota hiilipäästöihin. Tämä luo tietoisuutta, ja se on ensimmäinen askel kohti muutosta.

Hiilijalanjälki antaa historiallisen tilannekuvan tietyn rahaston yhtiöiden päästöistä.

Mikä hiilijalanjälki on?

Hiilijalanjälki (mitataan tässä hiili-intensiteettinä) on tapa mitata rahaston sijoitusten osuutta paljon päästöjä aiheuttaviin yhtiöihin. Hiilijalanjälki osoittaa sijoituskohteiden päästöt (CO2e vuoden aikana) suhteessa niiden liikevaihtoon (vuotuinen liikevaihto rahaston valuutassa) oikaistuna niiden painolla salkussa.

Näin laskemme hiili-intensiteetin

Laskelmat eivät ole täydellisiä, koska niissä ei oteta huomioon kaikkia välillisiä päästöjä. Esimerkiksi yhtiön ostamaan sähköön liittyvät päästöt (välilliset Scope 2 -päästöt) sisältyvät laskelmaan, mutta alihankkijan ostamaan sähköön liittyvät päästöt eivät sisälly (Scope 3). Olemme käyttäneet lähtökohtana uusia ohjeita, joita Ruotsin rahastoyhtiöiden yhdistys (Svenska Fondbolagens Förening) on ehdottanut, ja antaneet analysointitoimisto Sustainalyticsille toimeksiannon laatia osakerahastojamme koskevat laskelmat.

Tunnusluku perustuu rahaston hiili-intensiteettiin.

 

Hiili-intensiteetti lasketaan seuraavalla kaavalla:

Analysointiyritys Sustainalytics laatii raportin rahaston hiilidioksidi-intensiteetistä sekä toimiala-, maantieteellisen ja yrityskohtaisen analyysin. Päästötietonsa raportoivien yritysten määrä vaihtelee rahastokohtaisesti. Usein suuri osa tiedoista perustuu arvioihin. Jos tietoja ei ole saatavilla, malli arvioi päästötiedot* toimialan tai kilpailijoiden perusteella, jos se on tarkoituksenmukaisempaa.

Sijoitussalkku-, toimiala- ja yritystason hiilidioksidipäästötiedot auttavat ymmärtämään hiilidioksidipäästöjä ja niiden vähentämistä.

*Kokonaiskasvihuonekaasupäästöt on määritetty seuraavasti: Scope 1 -päästöt (yrityksen suorat päästöt) + Scope 2 -päästöt (esimerkiksi sähkön ja lämmön käytöstä johtuvat yrityksen epäsuorat päästöt). **Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä on kasvihuonekaasupäästöjen osajoukko, ja useimmissa yrityksissä hiilidioksidi muodostaa yli 90 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.

Miksi juuri hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki luo pohjan tiettyjen ilmastoon liittyvien taloudellisten riskien, kuten hiilidioksidin hinnan, arvioinnille ja helpottaa vaikuttamista yrityksiin päästöjen vähenemiseksi esimerkiksi päästövähennystavoitteiden saavuttamisen, riskienhallinnan, liiketoimintastrategioiden ja avoimuuden vuoksi. Tavoite on tarkasteltava osana rahastoyhtiön työtä vastuullisuuden vahvistamiseksi.

Hiilijalanjälki antaa historiallisen tilannekuvan tiettyjen sijoituskohteiden päästöistä. Arvot vaihtelevat yhtiön päästöjen ja salkun koostumuksen muuttuessa. Valuuttakurssimuutokset vaikuttavat myös laskentaan. Huomaa, että hiilijalanjälki ei kuvaa sijoituskohteen kokonaisvaikutusta ilmastoon, koska

  • mukana on vain muutamia päästöjä. Toimittajien epäsuorat päästöt eivät aina sisälly laskelmiin, eikä yrityksen tuotteiden käytöstä välttämättä aiheudu suuria päästöjä.
  • Yritysten päästötiedot eivät ole kattavia.
  • Mittaukset tehdään vain tiettyjen omaisuusluokkien osalta.
  • Päästösäästöt tuotteiden ja palveluiden avulla eivät sisälly hintaan.
  • Fossiilivarantoja koskevat tiedot eivät sisälly.
  • Laskelmat eivät ilmaise, kuinka hyvin salkku on asemoitu suhteessa vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseen tai salkun pyrkimyksiin saavuttaa se.