Toimintaperiaatelausunto

Pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin

Tausta ja laajuus

Tämä ilmoitus koskee ODIN Forvaltning AS:ää ja kuvaa, miten otamme huomioon sijoituspäätöstemme pääasialliset kielteiset vaikutukset kestävyystekijöihin EU:n tiedonantoasetuksen (EU-asetus 2019/2088) artiklan 4 mukaisesti.

Tiedonantoasetus määrittää vaatimukset rahoitustuotteiden kestävyydestä annettaville tiedoille. Tiedonantovelvollisuus kattaa ilmasto- ja ympäristövaikutukset, sosiaaliset ja työntekijöihin liittyvät kysymykset, ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä korruption vastaisen työn.

Tämä ilmoitus tulee voimaan 15.06.2023, ja sitä tarkistetaan vuosittain.

Kuvaus pääasiallisista kielteisistä vaikutuksista kestävyystekijöihin (PAI-indikaattorit)

ODINin nykyisten vastuullisen hallinnoinnin ohjeiden mukaisesti kestävyysnäkökohdat sisällytetään kaikkiin sijoituspäätöksiin esimerkiksi kansainvälisten normien, aktiivisen omistajuuden ja poissulkemiskriteereiden rikkomusseurantana. Ohjeet ovat saatavilla kokonaisuudessaan täältä.

PAI-indikaattorit on standardoitu tapa mitata sijoituspäätöstemme pääasiallisia kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin. Pyrimme minimoimaan tällaiset kielteiset vaikutukset.

ODIN arvioi pääasiallisia kielteisiä kestävyysvaikutuksia yritystasolla ja soveltaa PAI-indikaattoreita ESG-analyyseihin rahasto- ja mandaattitasolla.

ODIN kerää PAI-tietoja kaikista pakollisista indikaattoreista sekä kolmesta lisäindikaattorista, kuten taulukossa 2 käy ilmi. PAI-indikaattoriluetteloa tarkistetaan vuosittain ja päivitetään tietojen saatavuuden ja laadun parantuessa. 

Seuraavia pakollisia PAI-indikaattoreita seurataan ja arvioidaan:

Lisäksi seurataan ja arvioidaan seuraavia PAI-indikaattoreita:

Kattavat ohjeet kestävyyteen kohdistuvien kielteisten vaikutusten tunnistamiseksi ja priorisoimiseksi

Varainhoitajamme seuraavat säännöllisesti ESG-tiimin avulla valittuja PAI-indikaattoreita, jotka koskevat yksittäisiä sijoituksia rahastoihimme ja sijoitusmandaatteihimme. Tarkoituksena on paljastaa sijoitustemme todelliset negatiiviset vaikutukset kestävyystekijöihin tai tällaisten negatiivisten vaikutusten lisääntynyt riski. Tämä tapahtuu joko sisäisen analyysin tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajalta hankittujen tietojen avulla. Jos jossakin sijoituksessamme havaitaan tällainen negatiivinen vaikutus tai lisääntynyt negatiivisten vaikutusten riski, sijoituksesta tehdään sisäinen arviointi ja päätetään toimenpiteistä, kuten vuoropuhelusta yritysten kanssa tai myynnistä.

Varainhoitajamme käyttävät PAI-tietoja sijoitustemme ESG-analysoinnissa, ja ne ovat olennainen osa sijoitusprosessia.

Menetelmä kestävyyteen kohdistuvien kielteisten vaikutusten kartoittamiseksi

Vastuullisen sijoittamisen ohjeissamme kuvataan, miten kestävän kehityksen negatiivisen vaikutuksen perustavanlaatuiset näkökohdat on sisällytetty sijoitusprosessiin. Nämä ohjeet perustuvat YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamiseen (julkaistu kesäkuussa 2012), ja ne koostuvat myös normi- ja tuotepohjaisesta seulonnasta ja poissulkemisesta sijoitustuotteissamme. Menetelmämme negatiivisten vastuullisuusvaikutusten kartoittamiseksi perustuu vastuullisen sijoittamisen ohjeisiimme.

PAI-indikaattoreiden seuranta

Saamme tietoja PAI-tiedoista suoraan sijoituskohdeyrityksiltämme ja/tai kolmansilta osapuolilta. PAI-tiedot kerätään ja arvioidaan neljännesvuosittain olemassa olevista investoinneista tai tapauskohtaisesti mahdollisten uusien investointien analysoinnin yhteydessä.

Nykyisten sijoitusten PAI-indikaattoreiden seurannassa käytämme riskiperusteista lähestymistapaa, jossa keskitymme tunnistamaan riskitason suunnanmuutoksen, joka lisää olemassa olevan sijoituksen negatiivista vaikutusta kestävyyteen. Arvioimme kunkin ulkopuolisen PAI-suorituskykyä yleisesti ja yksittäisten indikaattoreiden perusteella. Arvioimme mitkä indikaattorit ovat yhtiön kannalta merkityksellisimpi sekä yhtiön tuoton olennaisten indikaattoreiden osalta. Tärkeimmät indikaattorit vaihtelevat aloittain, yrityksittäin ja maantieteellisten alueiden mukaan.

YK:n Global Compact -periaatteiden rikkominen ja osallistuminen kiistanalaisten aseiden tuotantoon ovat rahaston ohjeiden vastaisia ja johtavat yhtiön poissulkemiseen.

ESG-tiimi ja vastuullinen salkunhoitaja analysoivat yritykset, joilla on negatiivinen suuntaus PAI-tuloksessa joko yleisesti tai olennaisessa yksittäisessä mittarissa. Jos yrityksessä tunnistetaan riskin kielteisten kestävyysvaikutusten jatkuvasta kasvusta, joka johtuu PAI:n heikosta suorituskyvystä useilla PAI-indikaattoreilla tai sen toimialan olennaisella PAI-indikaattorilla, johon yritys kuuluu, aloitetaan vuoropuhelu suoraan yrityksen kanssa ja pyydetään toteuttamaan toimenpiteitä tietyn/tiettyjen PAI-indikaattorin/-indikaattoreiden kielteisen/kielteisten vaikutuksen/vaikutusten vähentämiseksi. Voimme käynnistää tällaisen vuoropuhelun yksin tai yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa. Jos yritys osoittaa halukkuutta ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, ESG-tiimi ja vastuullinen salkunhoitaja seuraavat koko ajan kehitystä PAI-suorituskyvyn parantamiseksi. Yritysten kanssa käytävän vuoropuhelun lisäksi käytämme äänioikeuttamme yhtiökokouksissa vaikuttaaksemme sijoituskohdeyhtiöiden kielteisten vaikutusten vähentämiseksi.

Yritys voidaan asettaa tarkkailuun, jos havaitaan tapahtuma, jolla on olennainen kielteinen vaikutus PAI-indikaattoriin. Esimerkiksi normipohjaisten periaatteiden rikkominen on peruste tarkkailulle. ESG-tiimi ja vastuullinen salkunhoitaja analysoivat tapahtuman ja arvioivat, onko se negatiivisten vaikutusten pysyvälle lisääntymiselle. Osana tätä arviointia painotetaan yrityksen tapahtumaa koskevaa viestintää, joka osoittaa yrityksen halukkuutta ja kykyä ryhtyä kielteiset vaikutukset tyydyttävästi korjaaviin toimenpiteisiin.

Viittaus kansainvälisiin standardeihin

Työskentelemme määrätietoisesti vähentääksemme investointipäätöstemme ilmasto- ja ympäristökuormitusta Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti, mieluiten asettamalla salkuillemme mitattavia päästövähennystavoitteita. Vastuullisen sijoittamisen ohjeemme ja PAI:n käyttö perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin ja normeihin, mukaan lukien:

  • YK:n Global Compact -aloite
  • YK:n vastuullisen omistajuuden periaatteet
  • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
  • OECD:n omistajaohjausta ja yritysjohtoa koskevat periaatteet
  • Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
  • YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet
  • ILO:n työelämää koskevat sopimukset (?)
  • Ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen mukainen Pariisin sopimus
  • Rypäleammuksia koskeva yleissopimus